Họ tên: Đánh giặc Corona
Số báo danh: 24
Giới thiệu:
Sáng tác: Lê Thống Nhất
Biểu diễn: Mai Hương-Minh Tuấn cùng vũ đoàn Sen Việt
Đơn vị: Trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian