Họ tên: Nguyễn Thanh Long - Niềm tin chiến thắng Covid
Số báo danh: 28
Giới thiệu: Măng Thít, Vĩnh Long
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84913xxx018 1 21/11/2021 15:12
2 84913xxx835 1 18/11/2021 09:08
3 84911xxx878 1 18/11/2021 06:16
4 84822xxx799 1 17/11/2021 21:57
5 84969xxx957 1 17/11/2021 21:55