Họ tên: Lá Chắn Mồ Côi
Số báo danh: 51
Giới thiệu:
Sáng tác: Trần Hoàng Phúc
Đạo diễn: Quốc Tín
Biểu diễn: Nhất Phương
Đoàn Cải Lương Hương Tràm
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84919xxx113 1 21/11/2021 21:39
2 84917xxx737 1 21/11/2021 21:38
3 84917xxx737 1 19/11/2021 10:45
4 84919xxx113 1 19/11/2021 10:45
5 84919xxx218 1 18/11/2021 20:46
6 84949xxx252 1 18/11/2021 19:24
7 84948xxx113 1 18/11/2021 18:51
8 84948xxx113 1 18/11/2021 18:50
9 84948xxx113 1 18/11/2021 18:50
10 84948xxx113 1 18/11/2021 18:50