Họ tên: Nén Nhang Lòng
Số báo danh: 52
Giới thiệu: Sáng tác: Lý Bông Dừa
Đạo diễn: Quốc Tín
Biểu diễn: Hùng Vương
Đoàn Cải Lương Hương Tràm
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84949xxx252 1 18/11/2021 19:23