Họ tên: Nguyễn Thanh Phú - Mẹ Là Chiến sỹ
Số báo danh: 84
Giới thiệu: Phong Điền, Cần Thơ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84939xxx588 1 19/11/2021 16:37
2 84939xxx995 1 18/11/2021 19:01
3 84907xxx099 1 18/11/2021 16:36
4 84907xxx008 1 18/11/2021 14:57
5 84939xxx244 1 18/11/2021 11:30
6 84913xxx905 1 18/11/2021 10:40
7 84909xxx300 1 18/11/2021 09:58
8 MOMO 2 18/11/2021 08:37
9 84888xxx277 1 18/11/2021 08:08
10 84797xxx588 1 18/11/2021 08:08