Họ tên: Vượt hết chông gai
Số báo danh: 109
Giới thiệu: Khúc Hát Chèo : VƯỢT HẾT CHÔNG GAI (Đào Liễu)
Soạn Lời : Lê Thế Song
Biểu diễn: NSND Tự Long
Âm Nhạc : NSUT Phạm Vương
Cùng dàn nhạc " Nhà Hát Chèo Quân Đội "
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84354xxx916 1 15/12/2021 20:38
2 84967xxx698 1 15/12/2021 20:36
3 84982xxx469 1 15/12/2021 20:25
4 84912xxx803 1 15/12/2021 19:32
5 84967xxx698 1 14/12/2021 22:47
6 84982xxx469 1 14/12/2021 16:49
7 84982xxx469 1 14/12/2021 16:49
8 84912xxx803 1 14/12/2021 16:26
9 84912xxx803 1 14/12/2021 16:26
10 84912xxx803 1 14/12/2021 16:26