Họ tên: Chiến sỹ ngành y niềm tin chiến thắng
Số báo danh: 118
Giới thiệu: THỂ HIỆN: NSUT HOÀNG TÙNG
Tác giả: LÊ THẾ SONG
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84917xxx314 1 14/12/2021 23:29
2 84339xxx859 1 14/12/2021 12:31
3 84912xxx803 1 11/12/2021 00:17
4 84912xxx803 1 11/12/2021 00:16
5 84987xxx538 1 27/11/2021 14:16
6 84918xxx704 1 27/11/2021 08:44
7 84984xxx647 1 25/11/2021 16:54
8 84363xxx674 1 23/11/2021 12:27
9 84342xxx009 1 22/11/2021 20:34
10 84342xxx009 1 22/11/2021 20:34