Họ tên: Đồng lòng Chống dịch
Số báo danh: 125
Giới thiệu: Biểu diễn: Đoàn Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ
Tác giả: Lê Trọng Nin
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84899xxx663 1 10/12/2021 11:39
2 84388xxx898 1 10/12/2021 11:39
3 84969xxx668 1 10/12/2021 10:33
4 84969xxx668 1 10/12/2021 10:32
5 84969xxx668 1 10/12/2021 10:31
6 84931xxx898 1 20/11/2021 08:54
7 84915xxx797 1 19/11/2021 17:33
8 84982xxx614 1 19/11/2021 14:59
9 84961xxx888 1 19/11/2021 14:44
10 84984xxx588 1 19/11/2021 14:42