Họ tên: Mệnh lệnh Từ Trái tim
Số báo danh: 140
Giới thiệu: Biểu diễn: NSND THANH TUẤN + NS XUÂN HỒNG
Tác giả: Lê Thế Song
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 2000 15/12/2021 23:59
2 84354xxx916 1 15/12/2021 23:49
3 84372xxx890 1 15/12/2021 23:42
4 84913xxx666 1 15/12/2021 23:33
5 84913xxx666 1 15/12/2021 23:33
6 84913xxx666 1 15/12/2021 23:33
7 84913xxx666 1 15/12/2021 23:32
8 84913xxx666 1 15/12/2021 23:32
9 84913xxx666 1 15/12/2021 23:31
10 84372xxx890 1 15/12/2021 23:24