Họ tên: Nguyễn Ngọc Hiện - Múa Đồng tâm
Số báo danh: 142
Giới thiệu: Biên đạo: Hoàng Vũ
Âm nhạc: Sưu tầm
Biểu diễn: Khắc Vũ - Ngọc Chuyên - Minh Huy
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84949xxx452 1 15/12/2021 09:25
2 84949xxx452 1 25/11/2021 10:36
3 84918xxx291 1 17/11/2021 11:28
4 84913xxx407 1 17/11/2021 09:40
5 VNPAY 2 16/11/2021 15:56
6 84914xxx854 1 16/11/2021 15:39
7 84913xxx693 1 16/11/2021 15:35
8 84945xxx414 1 16/11/2021 15:34
9 84939xxx910 1 16/11/2021 15:27
10 84918xxx845 1 16/11/2021 15:26