Họ tên: Hạnh Phúc ở chốt dịch
Số báo danh: 151
Giới thiệu: Kịch bản: Thu Quyên - Đức Minh
Đạo diễn: Ngọc Cao
Biểu diễn: Trung tâm Văn hoá tỉnh Vĩnh Phúc
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian