Họ tên: Lá Chắn Mồ Côi
Số báo danh: 157
Giới thiệu: Sáng tác: Trần Hoàng Phúc
Đạo diễn: Quốc Tín
Biểu diễn: Nhất Phương
Đoàn Cải Lương Hương Tràm
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian