No.4 SBD: 103
Điểm bình chọn: 10,135
SBD: 140
Điểm bình chọn: 13,757
No.5 SBD: 72
Điểm bình chọn: 7,579
No.8 ID 111
Số phiếu bầu 2,996
No.9 ID 114
Số phiếu bầu 2,006
No.11 ID 109
Số phiếu bầu 1,373
No.14 ID 89
Số phiếu bầu 932
No.15 ID 146
Số phiếu bầu 873
No.17 ID 141
Số phiếu bầu 534
No.20 ID 104
Số phiếu bầu 348
No.21 ID 122
Số phiếu bầu 297
No.23 ID 19
Số phiếu bầu 292
No.24 ID 85
Số phiếu bầu 286
No.25 ID 46
Số phiếu bầu 269
No.26 ID 147
Số phiếu bầu 261
No.27 ID 20
Số phiếu bầu 163
No.4 SBD: 194
Điểm bình chọn: 6,819
SBD: 193
Điểm bình chọn: 10,063
SBD: 199
Điểm bình chọn: 19,055
No.5 SBD: 198
Điểm bình chọn: 6,077
No.7 ID 195
Số phiếu bầu 117
No.9 ID 196
Số phiếu bầu 66
No.10 ID 185
Số phiếu bầu 32
No.11 ID 172
Số phiếu bầu 22
No.12 ID 158
Số phiếu bầu 22
No.13 ID 197
Số phiếu bầu 16
No.15 ID 164
Số phiếu bầu 1
No.16 ID 179
Số phiếu bầu 1